Od Nowego Roku w życie weszły zmiany, które dają możliwość ulgi dla przedsiębiorców wspierających działalność sportową. W ramach pakietu programu „Polski Ład” wprowadzono tzw. ulgę sponsoringową. Celem zmian jest zachęta do szerszego wspierania i zwiększania wydatków m. in. na sport. Jak dotąd polski system podatkowy nie przewidywał żadnej ulgi dla przedsiębiorców wspierających kluby sportowe.

Zgodnie z dodanym do ustawy o PIT art. 26ha ust. 1:
Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:
1) sportową,
2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Uszczegółowieniem powyższego przepisu jest natomiast art. 26ha ust. 2, który stanowi:
Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:
1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
2) stypendium sportowego;
3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).
Identyczne brzmienie przepisów wprowadzono do ustawy o CIT za sprawą art. 18ee, z tym że „podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą” z ustawy o PIT zastąpiono „podatnikiem uzyskującym przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych”.

Identyczne brzmienie przepisów wprowadzono do ustawy o CIT za sprawą art. 18ee, z tym że „podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą” z ustawy o PIT zastąpiono „podatnikiem uzyskującym przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych”.

Co te zmiany oznaczają w praktyce dla przedsiębiorców?

Przede wszystkim ulga jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców płacących PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku liniowego, a także do podatników CIT. Bez znaczenia jest rozmiar prowadzonej działalności ani też jej forma. Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki.

Ulga stworzy możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową. Oznacza to więc, że poza poniesionymi wydatkami, które w całości będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, za sprawą nowej ulgi przedsiębiorca uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. Zatem łącznie przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 150 % kosztów.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami koszty będą podlegały odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Sama kwota odliczenia nie może zaś przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Odliczenie będzie dokonywane w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym koszty zostały poniesione.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej, o ile poniesie on wydatki na sfinansowanie przynajmniej jednego z niżej wskazanych sposobów wspierania działalności sportowej.

Po pierwsze, może to być stypendium sportowe. Ustawodawca nie wskazuje konkretnej definicji stypendium sportowego. Należy zatem rozumieć je szeroko, jako świadczenie umożliwiające sportowcowi realizację programu szkoleniowego czy też stanowiące gratyfikację za osiągnięte wyniki sportowe. Po drugie, impreza sportowa niebędąca masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W tym przypadku katalog imprez, które mogą zostać sfinansowane jest również bardzo szeroki, począwszy na przykład od lokalnych zawodów sportowych. Należy jedynie pamiętać o tym, że organizowana impreza nie może podlegać reżimowi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Po trzecie, koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego na realizację następujących celów:
- realizacja programów szkolenia sportowego
- zakup sprzętu sportowego
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.Więcej informacji/źródło: https://prawosportowe.pl/a/nowa-ulga-podatkowa-dla-przedsiebiorcow-wspierajacych-sport?fbclid=IwAR1-iWt6227AK8nyLLEI_neY9FhukLALPNl3zFYPRDRyYDW7TfdHPtQyh8A

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

Kipsta logo blue 11

tymbark

zp

logo ptu grey

jako

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok